Tác dụng của từ tính trong nước từ trường hoàn nguyên đối với sức khỏe con người

Bài đăng trên tạp chí Khoa học phổ thông - Sống Xanh - Số 20 (tháng 10/2023)