Tuyển dụng

Triết lý nguồn nhân lực – Tuyển dụng | KORO

"Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là một mối quan hệ bình đẳng và ngang hàng với nhau, được thiết lập dựa trên Hợp đồng lao động và các quy định Pháp luật. Mối quan hệ này không phải là mối quan hệ...