Chính sách giao dịch chung

TẠO ĐƠN HÀNG TRỰC TUYẾN

 1. Khi Khách hàng lựa chọn sản phẩm mà Khách hàng muốn đặt hàng thông qua Trang web koro.love, tất cả giá mua sản phẩm và các chi phí liên quan đến đơn hàng sẽ được hiển thị. Giá này không bao gồm các khoản thuế (nếu có) và các khoản phí giao hàng (nếu có).
 2. Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng việc chuyển khoản hoặc tiền mặt khi giao hàng.
  1. Đối với hình thức thanh toán bằng chuyển khoản, Khách hàng phải thực hiện giao dịch ngân hàng điện tử bằng cách đăng nhập vào trang web của ngân hàng phát hành thẻ ATM của Khách hàng, chuyển khoản tại ngân hàng hoặc qua ứng dụng ngân hàng. 
  2. Đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng, sau khi Khách hàng đặt đơn hàng, chúng tôi sẽ xác minh và gửi hàng đến địa chỉ giao hàng, khoản thanh toán sẽ được thu khi nhận được đơn hàng.
 3. Khi Khách hàng tạo một đơn hàng trên Trang web, Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng đã tạo đơn hàng đó theo các Điều Khoản và Điều Kiện hiện hành vào ngày Khách hàng tạo Đơn Hàng. Khách hàng có quyền lợi và trách nhiệm kiểm tra kỹ và hiểu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện của Chúng tôi khi Khách hàng tạo Đơn Hàng.
 4. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm cho Khách hàng cho đến khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng. Một đơn hàng sẽ được thành lập và chúng tôi chỉ bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc cung cấp sản phẩm cho Khách hàng khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng. Việc chấp nhận sẽ diễn ra khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng một cách rõ ràng bằng thư điện tử cho Khách hàng, dưới hình thức tài liệu thư điện tử được gọi là “Xác nhận Đơn hàng” nêu rõ rằng chúng tôi chấp nhận đơn hàng của Khách hàng.
 5. Cho đến thời điểm khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của Khách hàng, chúng tôi có quyền từ chối xử lý đơn hàng của Khách hàng và Khách hàng có quyền hủy bỏ đơn hàng của mình.

HỦY ĐƠN HÀNG

 1. Công ty có thể hủy bỏ một đơn hàng nếu sản phẩm không sẵn có vì bất kỳ lý do nào hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà khiến cho một đơn hàng không thể hoàn thành. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thông báo đến Khách hàng thông qua email, điện thoại hoặc tin nhắn.
 2. Đối với các đơn hàng đã được thanh toán nhưng bị hủy đơn hàng bởi Koro, Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản ngân hàng mà Khách hàng đã cung cấp.