Ngày hội Koro Art 2023: Lần đầu tiên Koro kết nối Nước và Nghệ thuật

Bài đăng trên tạp chí Khoa học phổ thông - Sống Xanh - Số 20 (tháng 10/2023)