Phát hiện mới về nước bên trong tế bào

Bài đăng trên tạp chí Khoa học phổ thông, số 23/23 ngày 09 tháng 6 năm 2023