Tại sao bạn cần một chuyên gia chăm sóc nước?

Vì nước là một sinh thể, nên nước cũng cần được chăm sóc; chuyên gia chăm sóc nước chính là chuyên gia chăm sóc sức khoẻ cho nước, cho con người và vạn vật.